$vsego) $nv=1; $fp=($v*3)-3;// ?>

>

"; $str[]=$pic[2]; } } ?> "; echo $str[$i]; echo "
"; } ?>